About

Đơn giản là một blog cá nhân, và các bài viết chia sẻ cảm xúc

từ một cô gái Việt Nam, biết tiếng anh và tiếng nhật 🙂

A public private blog, write and share feeling

from a Vietnamese girl, using English and Japanese